Dla Ucznia

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia, Technik Hotelarstwa, Technik Obsługi Turystycznej, Kucharz oraz Cukiernik

Wzory podań/druki

Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne druki do pobrania

Podręczniki szkolne

Tutaj znajdziesz wykaz podręczników szkolnych obowiązujących w procesie kształcenia

Praktyki zawodowe

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat praktyk zawodowych, regulaminów, harmonogramów, dzienniczków i ocen

Koła zainteresowań

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat rekrutacji i naboru do naszej szkoły. Zostań uczniem naszej szkoły.

Zapoznaj się z kalendarzem szkoły na Rok Szkolny 2022/2023

Kalendarium Roku Szkolnego

lekcje i przerwy

ROZKŁAD DZWONKÓW

Jeśli szukasz pomocy lub informacji

Przydatne adresy.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz tel. 052-34-97-606 adres strony internetowej: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Toruniu ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń tel. 056-621-85-80 adres e-mail: deltorun@uwoj.bydgoszcz.pl

Urząd Miasta w Toruniu Wydział Edukacji i Sportu ul. Fałata 39, 87-100 Toruń tel. 056-611-88-20, 056-611-88-37 adres strony internetowej: www.um.torun.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Łukowa 11, 00-842 Warszawa adres strony internetowej: www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. 058-320-55-90 adres strony internetowej: www.oke.gda.pl

Biblioteka Pedagogiczna ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń adres strony internetowej: www.bptorun.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń tel. 056-622-46-17, 56 648-10-41

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Interwencji Kryzysowej ul. M. Skłodowskiej - Curie 82, 87-100 Toruń tel. 056-650-86-65, 056-650-85-64

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul. Plac Sw. Katarzyny 9, 87-100 Toruń tel. 56 655-52-70

Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień „Zdrowa Rodzina” ul. Kościuszki 23, 87-100 Toruń

Kujawsko-pomorskie Towarzystwo „Powrót z U” ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń tel. 56 622-62-14

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Przedzamcze 12, 87-100 Toruń

„Telefon Zaufania” tel. 96-97 czynny poniedziałek-piątek 16.00-20.00

„Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie tel. 0 800 154 030

UWAGA MATURZYŚCI

O egzaminie maturalnym

EGZAMIN MATURALNY składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO:

I. CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA

a) część ustna obejmuje przedmioty obowiązkowe:

język polski - zdawany na jednym nieustalonym poziomie

język obcy nowożytny – zdawany na jednym nieustalonym poziomie językowym

b) część pisemna obejmuje przedmioty obowiązkowe – zdawane na poziomie podstawowym:

- język polski

- język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej

- matematyka

II. CZĘŚĆ DODATKOWA

Przedmioty dodatkowe – zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy – które są zdawane na poziomie rozszerzonym) takie jak: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) itd. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu dodatkowych przedmiotów wybranych: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, wiedza o tańcu, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna.

Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym.

KRÓTKI OPIS EGZAMINU MATURALNEGO

W części ustnej listy tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, jednakowe w całej Polsce, ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest raz w ciągu roku w sesji wiosennej. Organizują go i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażane są w skali procentowej. Część ustna oceniana jest w szkole. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i jest on ostateczny. Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez CKE dla egzaminu z danego przedmiotu.

Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów jako obowiązkowe w części pisemnej. Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu, ale wpisuje się je na świadectwie dojrzałości. Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny otrzymają świadectwo dojrzałości.

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny może być dostosowany do potrzeb osób z poszczególnymi dysfunkcjami lub niepełnosprawnością zgodnie z komunikatem dyrektora CKE. Orzeczenie (opinia) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarz należy złożyć wraz z wnioskiem o dostosowanie warunków i form egzaminu.

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Egzamin poprawkowy przeprowadzony będzie dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Warunkiem przystąpienie do sesji poprawkowej jest złożenie oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w szkole.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM

Dotyczy zdających, którzy nie mogli z powodów usprawiedliwionych zdawać egzamin w maju, a uzyskali zgodę OKE na zdawanie w terminie dodatkowym.

UWAGA

WYPRAWKA SZKOLNA

BEZPŁATNE OBIADY DLA UCZNIÓW Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne obiady. Szczegóły na stronie www.dzwoneknaobiad.pl

PARTNERZY SZKOŁY
Skip to content