Dostępność cyfrowa.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).
Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
Na stronach podmiotowych opublikowano dokumenty:

– pochodzące z różnych źródeł,

– które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów,

– dla których nie można zmienić struktury,

-które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,

-dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych,

-dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów,

-dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Piątkiewicz.

E-mail: konserwator@zsgh.torun.pl

Telefon: 566573777

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

            Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
            Adres: ul. ul.Konarskiego 1-3
            85-066 Bydgoszcz
            E-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
            Telefon: 523497618
            Delegatura w Toruniu
            ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń
            tel. 56 611 52 20, 56 620 00 65, 56 622 14 09
            e-mail:deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Gastronomicznych-Hotelarskich znajduje się w Toruniu, przy ulicy Osikowej 15/17. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście z trzema schodkami od ul. Osikowej, oprócz tego są jeszcze dwa wejścia również ze schodkami, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek ma 3 kondygnacje, na każdej znajduje się korytarz.
W budynku szkoły i internacie nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Plan poprawy dostępności

Raport o stanie dostępności

Skip to content