Tytuł projektu:
Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:
Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 257 564,48 zł
Kwota dofinansowania: 2 768 929,80 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Termin realizacji:
1.10.2017 r. – 31.05.2020 r.

Opis projektu:
Cele projektu:

 • rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu;
 •  zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych;
 •  podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże;
 •  zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.

Działania:

 • Projekt jest skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół zawodowych. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu do projektu będzie mogło przystąpić 63 uczniów i  7 nauczycieli  przedmiotów zawodowych. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach,  stażach/praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc stażach zawodowych. 
 • Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł.
 • Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin.
 • W szkołach działać będą Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną doposażone zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb przeprowadzoną w każdej szkole. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudnieni będą konsultanci - doradcy zawodowi, którzy będą wspierać dyrektorów szkół w przeprowadzeniu diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na tej podstawie opracują we współpracy ze szkołą plan zewnętrznego wsparcia. Będzie on zawierał propozycje działań służących poprawie jakości świadczonych usług. Przy wdrożeniu i realizacji planu wsparcia będzie wykorzystany potencjał i zasoby szkoły. Zaangażowane także będą instytucje zewnętrzne: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urzędy pracy, agencje head-hunter, przedstawiciele instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcy, przedsiębiorcy. Plan ten będzie realizowany przez doradców zawodowych w każdym SPInKa przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym doradcy-konsultanta.


Planowane kursy dla uczniów ZSG-H w Toruniu:

 •  prawa jazdy kat. B dla  6 osób
 •  barmana  dla 30 osób, przewidziana liczba godzin 40, zajęcia planowane w szkole,
 •  baristy dla 18 osób, przewidziana liczba godzin 40, zajęcia w szkole
 • staże dla 16 uczniów kształcących się we wszystkich zawodach na poziomie technikum

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto w szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe.