Wszechstronny absolwent 2

Tytuł projektu:

Wszechstronny absolwent 2

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”

Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:

Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

 

Termin realizacji:

1.04.2019 r. – 30.08.2022 r. 

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli. 

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczą:

  •  Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

  •  Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;

  •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

  •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Technikum;

  •  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące - Technikum

  •  Centrum Kształcenia Praktycznego.

Planowane  zadania:

  •  Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  •  Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje.

  •  Kursy dla uczniów podwyższające kompetencje.

  •  Staże/praktyki zawodowe dla uczniów.

  •  Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

  •  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Planowane kursy dla uczniów:

  • Flight Attendant Introduction Course dla 20 osób
  • „Zakochaj się w Toruniu” - podstawy przewodnika po Toruniu dla 20 osób
  •  Kurs barmański dla 40 osób
  • Kurs baristy dla 24 osób
  • Prawo jazdy kat. B 15 osób
  • Kursy cukiernicze dla 20 osób
  • Kurs ,,Dietetyk” dla 20 osób
  • Kurs Carving dla 10 osób
  • Kurs animatora czasu wolnego dla 10  osób
  • Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy/praktykę zawodową w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł.

Kursy prowadzone będą w szkole przez nauczycieli, a także będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowy harmonogram realizacji kursów zostanie opublikowany na stronie szkoły oraz tablicy informacyjnej( I piętro) do 8 lutego 2020 r.

Wszelkich  informacji związanych  z realizacją projektu  udziela Wicedyrektor Szkoły Joanna Jędrzejewska pokój 102 I piętro.

Harmonogram kursów