PROJEKT UNIJNY „FAIR PLAY W SIECI. DEKALOG MŁODZIEŻY ONLINE"

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

AKCJA 1.1 WYMIANY MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W TORUNIU – NOWE MIASTO NAD WAGIEM/SŁOWACJA

01.09.2013 – 31.12.2013

W projekcie pt.: „Fair play w sieci. Dekalog młodzieży online", którego główne działanie realizowane było 03.10-13.10.2013r. uczestniczyło dwóch partnerów: uczniowie ZSG-H w Toruniu oraz młodzież ucząca się w SOS w Nowym Mieście nad Wagiem w Słowacji. Młodzież współpracowała już wspólnie nad projektem programu eTwinning, założonym w czasie Warsztatów Doskonalenia Zawodowego przez p. Anitę Streich oraz p. Zuzannę Bezakovą, które odbyły się 27.09-29.09.2012r. w Budapeszcie. Podczas realizacji projektu eTwinning współpraca układała się pomyślnie, dlatego młodzież postanowiła nadać tej wirtualnej znajomości rzeczywisty charakter. Zainteresowania i opanowanie dostępnych narzędzi eTwinningu wpłynęły na temat projektu wymiany, którym jest budowanie dialogu na temat szeroko pojętego problemu bezpieczeństwa w Internecie. Głównymi celami projektu są:

zaangażowanie młodzieży organizacji partnerskich dwóch krajów sąsiednich: Polski i Słowacji;

promowanie wśród młodzieży aktywności obywatelskiej dotyczącej idei szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie;

pogłębienie zrozumienia wśród młodzieży podobieństw i różnic w prawie dotyczącym korzystania z  Internetu;

rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności  uczestników programu poprzez promowanie alternatywnych form twórczości artystycznej np. scenki dramatycznej, etiudy filmowej;

rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji – zrozumienia dla różnorodności, poprzez tworzenie utworów zaangażowanych społecznie;

działanie – tworzenie – ewaluacja – dzielenie się zdobytą wiedzą oraz wypracowanymi materiałami w społeczności lokalnej;

szerzenie kultury filmowej, pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki filmowej oraz wyrabianie właściwych kryteriów oceny dzieła sztuki;

Główne cele i priorytety projektu były realizowane za pomocą różnorodnych metod i technik edukacji nieformalnej. Odbył się przegląd filmów „Fair play w sieci". Były to warsztaty, podczas których uczestnicy nauczyli się, czym jest Movie Maker oraz w jaki sposób dokonywać amatorskiego montażu zdjęć i filmów. W trakcie zajęć zostali zapoznani z problematyką filmów zaangażowanych społecznie. W rezultacie powstało pięć filmów traktujących o prawach i obowiązkach młodzieży online. Innym działaniem była symulacja rozprawy sądowej. Młodzież podjęła próbę porównania systemów wymiaru sprawiedliwości w swoich krajach. Uzgodniła werdykt oraz porównała go z przepisami obowiązującymi w swoich krajach. Młodzież tworzyła także animacje filmowe, wykorzystując w tym celu program Monkey Jam. Zorganizowano również noc filmów, podczas której wyświetlonych zostało 10 horrorów wszechczasów. Wszystkie pozyskane były z legalnych źródeł. Warunkiem uczestnictwa w nocy filmów było przebranie. W czasie maratonu filmowego podane zostały posiłki inspirowane ulubionymi filmami grozy np. bezalkoholowa krwawa Mary. Ważnym wydarzeniem był także wieczór międzykulturowy, podczas którego odbyły się prezentacje i degustacje typowych dla krajów partnerskich produktów spożywczych.

 

 The project "Fair play on the Net. Commandments for the youngsters online" involved two partners. The host participant were students associated within the media education club at the Technical School of Catering and Hotel Industry in Toruń. The visiting participant were students from the SOS in Nové Mesto nad Váhom in Slovakia. Both groups cooperated on 29.09.2012, taking part in the eTwinning program project run by Mrs. Anita Streich and Mrs. Zuzanna Bezakova during the Professional Development Workshop in Budapest. Due to success of this virtual endeavor, the students decided on direct collaboration. As they share interests in the eTwinning tools, they chose to focus on various aspects of safety on the Internet. The main objectives and priorities of the project were attained by means of different methods and techniques of outdoor education. One of the points on the agenda was "Fair play on the Net" films show. It was planned as the outcome of a workshop during which the students got to know Movie Maker and learn to edit photos and films. They also got accustomed with the idea of community involved films. As a result, they produced 4 movies on the rights and obligations of young people online. Another action was a trial simulation. The trial scenario was prepared by the students. Then, they compared systems of justice in Poland and Slovakia and reach the verdict according to laws applicable in their countries. The verdict was presented in Polish, Slovakian and English. Another part of the project was a team game called "Internet Alias" and the Goecaching – looking for treasure using a GPS receiver. The participants also prepaired the night showing of horror movies, all of which obtained from legal sources. All the viewers were obligated to disguise. Meals served during the showing refered to horror films, for example alcohol-free Bloody Mary.


PROJEKT „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENTNY UCZEŃ”
– wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w
Strednej odbornej škole w Nowym Mieście nad Wagiem
03.11.2013 – 11.11.2013

W ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci pt.: „Nowoczesny nauczyciel – kompetentny uczeń” nauczyciele ZSG-H w Toruniu: Joanna Gabor, Lidia Kwiatkowska-Śmigielska, Aleksander Marcinkowski i Alina Piekańska wyjechali do Słowacji. Partnerem przyjmującym była Stredná odborná škola w Nowym Mieście nad Wagiem.
Celem projektu była wymiana doświadczeń niezbędnych do podniesienia kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego. Współpraca przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W ramach projektu odbyły się spotkania z pracodawcami, z którymi szkoła prowadzi współpracę m.in. gospodarstwem agroturystycznym i firmą Emerson. Polscy nauczyciele, biorący udział w mobilności, uzyskali informacje na temat kształcenia zawodowego w kraju partnerskim, poznali zasady i rezultaty współpracy szkoły z pracodawcami, realizacji praktyk zawodowych i kompleksowego zarządzania jakością TQM. Brali także udział w zajęciach praktycznych, podczas których prezentowali polskie tradycje kulinarne i poznawali specjały kuchni słowackiej.
Rozpoczęto pracę nad platformą Student Net w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z języka obcego. Zaproszeni nauczyciele brali także udział w wycieczkach zawodowych, podczas których uczniowie klasy turystycznej pełnili role przewodników, m.in. do Bratysławy, gdzie zwiedzali Słowacki Bank Narodowy, czy Piesztan. W czasie wolnym poznawali walory turystyczno-krajoznawcze Nowego Miasta nad Wagiem i okolic m.in. Trenčianskych Teplic, Čachtic.

In the project there were participating three partners. The sending partner was The Complex of Schools of Hotel Management and Catering Industry in Toruń. The receiving partners were Secondary Vocational School in Nove Mesto nad Vahom in Slovakia and The Centre of Biotechnology and Tourism in Slovenia. Going towards the students needs for communicating in a foreign language and using information and communication technology at the professional level, the aims of the co-operation between the schools were :

- giving teachers knowledge and skills necessary for using and improving methods and techniques of working with student according to modern standards being a result of changes in Core Curriculum of Vocational Education and changes in the structure of the examination of professional competence,

- exchanging experience (by discussions, lesson observations, participation in teachers meetings etc.) which is important for increasing qualifications and skills of vocational teachers and teachers of foreign languages,

- improving the teachers' skills of vocational and general English and German and improving digital technology competence,

- knowing the Slovakian and Slovenian ways of vocational education (also language) with the possibility of transfer the most effective elements for the perfect student preparation to the final examination, creating the e-learning platform "Student Net" in foreign languages as a tool preparing to the final exam and entering the job market in the future.

The result of the project will be the increasing the teachers' educational qualifications and thanks to them the effective student preparation to the examination of professional competence and taking a job at the European Union market, enhancement the range of language education in the school and better using the teaching database, also with digital equipment.The participants of the project will be 8 teachers: one viceheadmaster and teachers of vocational subjects and foreign languages. Within the project one group of 4 people will visit the partner school in Slovenia and the other group of 4 people will visit the partner school in Slovakia in the school year 2013/2014. The stay of each group will last 1 weeks. Our school will host teachers and students from Slovakia and Slovenia under the same conditions.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


 

PROJEKT UNIJNY „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENTNY UCZEŃ”
– wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w
GRM Novo Mesto w Słowenii
03.11.2013 – 11.11.2013

W ramach realizacji projektu unijnego Leonardo da Vinci pt.:  „Nowoczesny nauczyciel kompetentny uczeń” cztery nauczycielki ZSG-H: p. Agata Rzeszut, p. Izabela Koziarzewska, p. Iwona Pawlak i p. Tamara Lis wyjechały  do  Center Biotehnike In Turizma w miejscowości Novo mesto w Słowenii.

Celem projektu było zapoznanie nauczycieli naszej szkoły z nowoczesną szkołą zawodową i metodami pracy w szkole słoweńskiej, wymiana doświadczeń w zakresie  nauczania przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego oraz wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania i doskonalenia metod i technik pracy według nowoczesnych standardów .

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w licznych spotkaniach z władzami szkoły słoweńskiej, nauczycielami przedmiotów zawodowych i języków obcych, opiekunami praktyk zawodowych oraz pracodawcami, poznając strukturę funkcjonowania nowoczesnej szkoły zawodowej i zapoznając się z jej bazą dydaktyczną. Efektem projektu było wygenerowanie wspólnych wniosków dotyczących metod nauczania przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz stworzenie platformy e-learningowej „Student net”, służącej wymianie konkretnych zadań i będącej narzędziem pomagającym w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (http://www.studentnet1.wordpress.com/)

Innym znaczącym efektem wizyty naszych nauczycieli w Słowenii był kontakt z kulturą słoweńską oraz zacieśnienie współpracy między obiema szkołami. Nauczyciele zwiedzili  wiele szczególnych miejsc tego kraju (nowoczesny hotel Otocec, hotele uzdrowiskowe w Smarjeske Toplice,  jaskinię Postojna, winnice z tradycyjnymi winiarniami). Nawiązali także kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co zaowocuje dalszą współpracą i wymianą doświadczeń.

Novo mesto należy do miast partnerskich Torunia. Akcenty tej współpracy były widoczne również w czasie realizacji projektu. Nauczyciele odwiedzili prezentowaną w galerii wystawę grafiki i rysunku artystów z Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz związaną z Mikołajem Kopernikiem wystawę filatelistyczną, pochodzącą  z kolekcji profesora Edwarda Pałki, który jest ambasadorem kultury polskiej w Słowenii i bierze czynny udział w zacieśnianiu współpracy między dwoma miastami partnerskimi.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji


 

 

 REALIZACJA PROJEKTU POKL

"TORUŃSKIE SZKOŁY ZAWODOWE SZANSĄ NA SUKCES" W ZSG-H

Od 1 czerwca 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie POKL.09.02.00-04-039/12 „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” realizowanym przez Gminę Miasto Toruń. www.torunskieszkoly.pl
Dzięki projektowi 83 uczniów miało okazję uczestniczyć w okresie wakacji w miesięcznych stażach. Odbywały się one w następujących firmach: Hotel „Bulwar”, „Copernicus”, „Gotyk”, „Filmar”, „Mercure”, „Gromada”, „Spichrz”, „Retman”,„1231” ,„St George” w Ciechocinku, „Przystanek Toruń” oraz w Biurze Podróży StarTours i w Osadzie Leśnej na Barbarce. Dzięki udziałowi w stażach młodzież mogła pogłębić nie tylko pogłębić swoją wiedzę zawodową, ale przede wszystkim  udoskonalić swoje umiejętności praktyczne pod okiem prawdziwych Mistrzów. Dodatkowym „atutem” były stypendia stażowe.
Druga tura uczniów, w liczbie 80 osób  uczestniczyła w stażach w lipcu i sierpniu 2014 roku.

Od 1 listopada 2013 r. realizowane były także inne  zajęcia:

  • wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, matematyki i fizyki;
  • podnoszące kompetencje z języka polskiego i matematyki;
  • przygotowujące do egzaminów  zawodowych;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Do realizacji w/w zajęć zostały zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały biurowe.


 

ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

W związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe) nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu p. Anita Streich wzięła udział w szkoleniu pt.: „ICT for Collaborative, Project – Based, Teaching and Learning”, który odbył się w dniach 25.08.2013 – 01.09.2013 r. w St. Julien na Malcie.

Celem szkolenia było poznanie potencjału innowacyjnych technologii w codziennej praktyce nauczania oraz analizie wartości dodanej współpracy. Kurs prowadzony był w języku angielskim, uczestnicy mieli więc możliwość ćwiczenia umiejętności językowych w rzeczywistej sytuacji. Jednocześnie była to świetna okazja poznania nauczycieli z innych krajów Europy, wymiany doświadczeń, porównania metod pracy oraz wykorzystywanych narzędzi. Jednym z celów kursu była także współpraca nauczycieli z różnych krajów Europy w celu tworzenia projektów z wykorzystaniem narzędzi ICT. Ze względu na zmianę podstawy programowej nauczania nowe technologie ważne są w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych