KOMUNIKATY O EGZAMINIE MATURALNYM

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

 


 

Uwaga absolwenci ZSG-H!

  1. Zgłoszenia do matury maj 2020 przyjmowane są do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 15.00
  2. Wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonywać również do dnia 7 lutego 2020 r.
  3. Harmonogram egzaminów pisemnych umieszczony jest na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej OKE i CKE.
  4. Harmonogram egzaminów ustnych wywieszony zostanie na początku marca 2020  r. na tablicy przy dużej świetlicy.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  

Pobierz

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Pobierz załącznik

 

 

 Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2018/2019 włącznie.

 

Deklaracja dla: absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i  przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. Egzamin maturalny odbywa się po raz ostatni w starej formule.

 


 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  6 sierpnia  2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku 

Pobierz


 

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - maj 2020  

 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Ważne! Lista tematów przeznaczona jest dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w starej formule.


 

Uwaga absolwenci z lat poprzednich

 

Deklarację maturalną można składać najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r. w macierzystej szkole osobiście 

lub 

wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przysłać listem poleconym na adres szkoły: 

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich 

87 - 100 Toruń,

ul. Osikowa 15. 

 

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy po raz t r z e c i i kolejny przystąpią do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. zobowiązani są do uiszczenia opłaty na konto OKE w Gdańsku w terminie 01.01.2020 r. do 07.03.2020 r. w wysokości 50 zł brutto/egzamin. Dowód wniesienia opłaty  należy wysłać listem poleconym do OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, natomiast kopię dostarczyć w tym samym terminie do szkoły, w której złożono deklarację. Dowód wpłaty należy opisać zgodnie z informacją podaną przez OKE w Gdańsku.