O EGZAMINIE MATURALNYM

 

EGZAMIN MATURALNY składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


STRUKTURA EGZAMINU JEST NASTĘPUJĄCA:

I. CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA                                                                                                                         a) część ustna obejmuje
przedmioty obowiązkowe:

  • język polski - zdawany na jednym nieustalonym poziomie

  • język obcy nowożytny – zdawany na jednym nieustalonym poziomie językowym

    b) część pisemna obejmuje
przedmioty obowiązkowe – zdawane na poziomie podstawowym:

  • język polski

  • język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej

  • matematyka

 II. CZĘŚĆ DODATKOWA

Przedmioty dodatkowe – zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy – które są zdawane na poziomie rozszerzonym) takie jak: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) itd.
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu dodatkowych przedmiotów wybranych: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, wiedza o tańcu, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna.

Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych. Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.


KRÓTKI OPIS EGZAMINU MATURALNEGO

W części ustnej listy tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, jednakowe w całej Polsce, ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.                     

Egzamin maturalny przeprowadzany jest raz w ciągu roku w sesji wiosennej. Organizują go i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający.


WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażane są w skali procentowej. Część ustna oceniana jest w szkole. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i jest on ostateczny. Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez CKE dla egzaminu z danego przedmiotu.

Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów jako obowiązkowe w części pisemnej.
Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu, ale wpisuje się je na świadectwie dojrzałości.
Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny otrzymają świadectwo dojrzałości.


DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny może być dostosowany do potrzeb osób z poszczególnymi dysfunkcjami lub niepełnosprawnością zgodnie z komunikatem dyrektora CKE.
Orzeczenie (opinia) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarz należy złożyć wraz z wnioskiem o dostosowanie warunków i form egzaminu.


POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Egzamin poprawkowy przeprowadzony będzie dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Warunkiem przystąpienie do sesji poprawkowej jest złożenie oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego w szkole.


EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM

Dotyczy zdających, którzy nie mogli z powodów usprawiedliwionych zdawać egzamin w maju, a uzyskali zgodę OKE na zdawanie w terminie dodatkowym.