Aktualności

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych

Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021 

dla absolwentów szkoły podstawowej

    

 1. Terminy rekrutacji:
 • od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,
 • od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 13 lipca 2020r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 13 lipca 2020r. do 20 lipca 2020r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 21 lipca 2020r. - godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 1. Kryteria punktowe:

 

W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

 

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty –maks. 100 punktów wg przelicznika pkt: 

- z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.,

- z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.,

- z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,3 = 30 pkt.

 

 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli:

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

 

celujący:

bardzo dobry:

dobry:

dostateczny:

dopuszczający:

18

17

14

8

2

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Technikum Nr 3:

 

Klasa I H
technik hotelarstwa

Klasa I T
technik organizacji turystyki

Klasa I A
technik żywienia i usług gastronomicznych

Klasa I B
technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3:

 

Klasa I C - cukiernik

Klasa I K - kucharz

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

 

 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach - do 18 pkt.
 • aktywność społeczna, wolontariat - 3 pkt.
 1. Do poszczególnych oddziałów Technikum Nr 3 w Toruniu  oraz Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.